EKOSİSTEM ÇAĞRISI

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ
 • Bu çağrı ile, yapay zekâ alanında üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerinde oluşan bilgi birikimi ve teknolojinin TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsünün katkılarıyla:
 • Türkiye’de yerleşik kuruluşlar tarafından belirlenen işbirliği modeli dahilinde kullanılması,
 • Yapay Zekâ alanında ihtiyaçları karşılayan yenilikçi ürün ve çözümlere dönüştürülmesi,
 • Proje çıktılarının Türkiye’de uygulanması, amaçlanmaktadır.

Çağrının planlanması, TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü Yenilik Zinciri Aşamaları ve Paydaşlarını içerecek şekilde yapılmıştır.

YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEM ÇAĞRISI BAŞVURU SÜRECİ

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ

İhtiyaç sahibi kuruluş (müşteri kuruluş) ve/veya teknoloji sağlayıcı firma tarafından Yapay Zekâ alanında ArGe’ye dayalı yenilikçi çözümleri hedefleyen proje fikirleri oluşturulmalıdır.

 • Finans alanında geliştirilecek yapay zekâ temelli çözümlerin finans sistemine entegrasyonunu kolaylaştırması hedeflenmelidir.
 • Akıllı Üretim Sistemleri alanında, Sanayide Dijital Dönüşümün geldiği nokta ve sanayideki model fabrikalar sayesinde yapay zekâ temelli çözümler hedeflenmelidir.
 • Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık alanında gıda arzının ve güvenliğinin gittikçe artan kritik önemi dolayısıyla yapay zekâ temelli çözümler hedeflenmelidir.
 • İklim değişikliklerinden kaynaklanan felaketlerin azaltılmasına yönelik olarak önceden kestirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için yapay zekâ teknolojileri geliştirilmesi hedeflenmelidir.
 • Müşteri Kuruluşun ihtiyacını karşılamak üzere bir konsorsiyum oluşturulacaktır. Bu konsorsiyum TEYDEB’e Yapay Zekâ temelli ArGe
  projesi sunacaktır.
 • Proje başvusu yapacak konsorsiyumun yapısındaki asgari olarak
  aşağıdaki paydaşlar bulunmalıdır

1.Müşteri Kuruluş (Büyük ölçekli kuruluş veya KOBİ)

2.Teknoloji Sağlayıcı KOBİ

3.Teknoloji sağlayıcı üniversite araştırma laboratuvarı / merkezi veya kamu araştırma merkezleri / enstitüsü

4.Yapay Zekâ Enstitüsü

5.İştirakçi olarak bir kamu kuruluşu (opsiyonel)

 • Çağrı ilanlarında verilen iş birliği protokolü şablonu konsorsiyum üyelerince, proje kapsamı doğrultusunda doldurularak imzalanır.

YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEM ÇAĞRISI HAYAT DÖNGÜSÜ

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ
14-PRODİS ÜZERİNDEN ÖN KAYIT İKON

Prodis üzerinden ön kayıt yapılması

15-BAŞVURU TÜBİTAK İKON

Proje dökümanlarının yüklenmesi ve e-imza ile TÜBİTAK’a gönderilmesi

16-BAŞVURUNUN OLUMLU BULUNMASI İKON

Başvurunun değerlendirilme sonrası olumlu bulunması

17-PROJE İZLEME İKON

Proje geliştirme ve izleme faaliyetleri

18-PROJE ÇIKTILARI YZE VERİLMESİ İKON

İş Birliği protokolüne göre proje çıktılarının Yapay Zeka Enstitüsü’ne verilmesi

19-TİCARİLEŞME PLANI

Ticarileşme Planı (opsiyonel)

DESTEK PAYLARI

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ

Bu sözleşme çerçevesinde işbirliği sözleşmesine imza atan tüm taraflar tarafından birlikte geliştirilecek; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Ana Paydaş Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

0
Proje Bütçe Sınırı

KONSORSİYUM YAPILANMASI

YAPAY ZEKÂ ENSTİTÜSÜ

Programın uygulama esaslarında;
TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü, Ana Paydaş Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve onun tarafından belirlenecek Paydaş Kuruluş olarak anılan en az bir üniversite ve en az bir KOBİ bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bir kamu kurumunun da Paydaş/İştirakçi Kuruluş olarak yer alması önem taşımaktadır.

Scroll to Top